El "Auca" del Calçot

Un pagès molt solitari a finals del mil vuit-cents s'empescà un gran "invent": el calçot, rei culinari.

Un campesino muy solitario a finales del mil ocho cientos pensó en un gran "invento": el calçot, rey culinario.

I és que aquesta dolça ceba, tendra, blanca, de gust suau, ha generat tant de sarau que grapats de gent aplega

Y es que esta cebolla dulce, tierna, blanca, de sabor suave, ha generado tanto bullicio que reúne puñados de gente 

Cent anys desprès continua delectant petits i grans. Experts, novells i profans davant dels calçots fan cua.

Cien años después continúa deleitando pequeños y grandes. Expertos, novatos y profanos hace cola ante los calçots.

Es couen a la graella, a foc viu, ben ennegrits, i es mengen amb els dits amb una salsa coenta.

Se cuecen a la parrilla, a fuego vivo, bien ennegrecidos, y se comen con los dedos con una salsa picante.

La calçotada es completa amb carns, postres i bon vi. És un moment per gaudir en familia o en colleta.

La calçotada se completa con carnes, postres y buen vino. Es un momento para disfrutar en familia o en collado. 

Temporada calçotaire: entre novembre i abril s'aixequen fogueres mil i tot s'omple de la flaire.

Temporada "calçotaire": entre noviembre y abril se levantan mil hogueras y todo se llena del aroma.

Un conreu interessant, del cebollí en surt la ceba que es mig colga dins la terra i quan creix es va calçant.

Un cultivo interesante, del cebollino sale la cebolla que se semientierra y cuando crece se va calzando.

Tot el Camp de Tarragona i també el Baix Penendès són una zona de pes de la indústria productora.

Todo el Camp de Tarragona y el Baix Penendès son una zona de peso de la industria productora.

De gener, l'últim diumenge, festassa amb demostracions, concursos, degustacions: de calçots, tothom en menja.

De enero, el último domingo, festassa con demostraciones, concursos, degustaciones: de calçots, todo el mundo come. 

Des de fa deu anys camina la IGP, amb molt bon peu. El calçot ja és europeu i ja hi ha una normativa.

Desde hace diez años camina la IGP, con muy buen pie. El calçot ya es europeo y ya hay una normativa.

L'etiqueta certifica qualitat de producció. Calçots amb Indicació, tal com el seu nom indica.

La etiqueta certifica calidad de producción. Calçots con Indicación, tal como su nombre indica. 

I tothom, peta qui peta, llança un crit ben encertat: "Per qüestió de qualitat, el calçot vull d'etiqueta"

Y todo el mundo, quien más quien menos, lanza un grito bien acertado: "Por cuestión de calidad, el calçot quiero de etiqueta"